Αναρτήσεις

Αναρτήσεις Εκδρομών Σχολείου 
(ΥΑ 129287/Γ2/ΦΕΚ 2769/Β/2.12.2011)
26/28-04-2018 Τριήμερη Εκδρομή
(Ζάκυνθος)
Πράξη Επιλογής Ταξιδιωτικού Γραφείου
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
19-05-2017 Μονοήμερη Εκδρομή
(Σαλαμίνα)
Προσφορές Ταξιδιωτικών Γραφείων
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
18/22-04-2017 Πολυήμερη Εκδρομή
(Σικελία)
Προσφορές Ταξιδιωτικών Γραφείων
28/30-04-2017 Τριήμερη Εκδρομή
(Τήνος)
Προσφορές Ταξιδιωτικών Γραφείων
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
23/27-06-2016 Πολυήμερη Εκδρομή
(Βιέννη)
Προσφορές Ταξιδιωτικών Γραφείων
07/09-04-2016 Τριήμερη Εκδρομή
(Σύρος)
Προσφορές Ταξιδιωτικών Γραφείων
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
25/29-06-2015 Πολυήμερη Εκδρομή
(Κωνσταντινούπολη)
Προσφορές Ταξιδιωτικών Γραφείων
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
30-04-2015 Μονοήμερη Εκδρομή
(Καλάβρυτα)
Προσφορές Ταξιδιωτικών Γραφείων
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
24-04-2015 Μονοήμερη Εκδρομή
(Αράχωβα)
Προσφορές Ταξιδιωτικών Γραφείων
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
27-03-2015 02-04-2015 Πολυήμερη Εκδρομή
(Βόρεια Ιταλία)
Προσφορές Ταξιδιωτικών Γραφείων
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
06-05-2014 Μονοήμερη Εκδρομή
(Ναύπλιο)
Προσφορές Ταξιδιωτικών Γραφείων
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
04/06-04-2014 Τριήμερη Εκδρομή
(Σύρος)
Προσφορές Ταξιδιωτικών Γραφείων
Πίνακας Προσφορών Ταξιδιωτικών Γραφείων
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
10/17-03-2014 Πολυήμερη Εκδρομή
(Βενετία)
Προσφορές Ταξιδιωτικών Γραφείων
Πίνακας Προσφορών Ταξιδιωτικών Γραφείων
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
25-04-2013 Ημερήσια Εκδρομή
(Λουτράκι - Λήμνη Βουλιαγμένης)
Προσφορές Τουριστικών Γραφείων
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
19/21-04-2013 Τριήμερη Εκδρομή
(Βόλος - Πήλιο)
Προσφορές Τουριστικών Γραφείων
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
27-04-2012 Ημερήσια Εκδρομή
(Μαραθώνας - Σχινιάς)
Προσφορές Τουριστικών Γραφείων
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
03-04-2012 Ημερήσια Εκδρομή
(Δελφοί - Αράχωβα)
Προσφορές Τουριστικών Γραφείων
Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού

03-03-2015
Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3», «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, για τις οποίες δικαιούχος είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, τηρώντας όπως υποχρεούμαστε τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 846/2009, σχετικά με τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας των κρατών μελών για τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων, αναρτούμε όπως εντελόμαστε τα ακόλουθα ενημερωτικά κείμενα στην ιστοσελίδα της Σχολικής Μονάδας.
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3»

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3»